જાતિઓ ની યાદી: સામાજિક અને શૈક્ષણિક જાતિઓની યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙

ક્લિક કરો

જાતિઓ ની યાદી

સામાજિક અને શૈક્ષણિક જાતિઓની યાદી

ગુજરાત રાજયની સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિઓની યાદી

ભારત સરકારે નોકરીના હેતુ માટે જાહેર કરેલ ગુજરાતની “સામાન્ય યાદી” (Common List)

વિમુક્ત જાતિઓની યાદી

વિચરતી જાતિઓની યાદી

અતિપછાત ૧૨ જાતિઓની યાદી

વધુપછાત ૨૪ જાતિઓની યાદીસા.શૈ.પ.વ. વર્ગ પૈકીની લઘુમતિ જાતિઓની યાદી

FOR MORE INFORMATION: CLICK HERE

Subscribe to receive free email updates: